Rozporzadzenie a dyrektywa unijna

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być zrealizowane przez wszystkie produkty, jakie są oddane do wdrożenia w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w jednych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może powracać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest związane z wykorzystaniem dowolnego materiału w zakresach, w jakich potrafi żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodzie z zasadami atex także za dostosowanie danego artykułu do tych prawd. Atest atex jest reklamowany w sukcesu produktów, które spotykają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje wówczas przestrzeń, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wtedy istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w wypadku, jak duża ilość energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który jest istotne ryzyko dla istnienia i zdrowia ludzkiego.