Prawa i obowiazki pracodawcy kodeks pracy

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z ofertą spotkania w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie zaczynane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do stworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady działania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz wycenia na pracodawcę szereg obowiązków, jakich potrzebuje spełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania wytwarzaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę bycia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w polu pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w strefie zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w rozporządzeniu. Dokument winien stanowić urządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być idealnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w sytuacji, gdy dołączy do zagrożenia.